แรงบันดาลใจในการออกแบบ Collection : The Founder

Inspiration: Collection นี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ชาวลัวะ” ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในดินแดนแถบนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 14 หรือในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถือเป็นชนเผ่าที่มีบทบาทสาคัญในการเริ่มลงหลักปักฐานก่อร่างสร้างชุมชุน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์

Read more