The Founder collection

New Retail Shop : Art Shop @Art Mai? Nimman Hotel

New Retail Shop : Art Shop @Art Mai? Nimman Hotel สามารถเลือกชมสินค้าได้ จากร้านค้าของเรา ที่โรงแรม Art Mai? ถนนนิมมานเหมินตร์ ซอย 3 เชียงใหม่ ได้แล้ววันนี้ Please visit our Retail shop @Art Mai? Nimman Hotel Nimmanhemin…

Read more

แรงบันดาลใจในการออกแบบ Collection : The Founder

Inspiration: Collection นี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ชาวลัวะ” ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในดินแดนแถบนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 14 หรือในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถือเป็นชนเผ่าที่มีบทบาทสาคัญในการเริ่มลงหลักปักฐานก่อร่างสร้างชุมชุน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์

Read more